Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Regulamin Rady Rodziców

 Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2001r. oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. Nr 80, Poz.542.  zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 września 2013 r.

 

 

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Szkoła, rozumie się przez to Szkołę Podstawową im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie
 2. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Rada Rodziców, rozumie się przez to Radę Rodziców działająca przy Szkole.
 3. Ilekroć w regulaminie używa się określenia Fundusz, rozumie się przez to środki finansowe gromadzone oraz rozporządzane przez Radę Rodziców, na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
 4. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów uczęszczających do Szkoły.
 5. Rada Rodziców jest samorządnym organem Szkoły, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi organizacjami i instytucjami realizującymi zadania Szkoły.

§ 2. Cele działalności Rady Rodziców.

 1. Wspieranie procesu nauczania, wychowania oraz opieki, zgodnie z potrzebami Szkoły, reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły przez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów prawa, statutu oraz niniejszego regulaminu.
 2. Ścisła współpraca z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły w zakresie realizacji programu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
 3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
 4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych na potrzeby Szkoły, zwłaszcza w zakresie działalności dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

§ 3. Kompetencje Rady Rodziców.

 1. Występowanie do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Szkoły.
 2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
  1. Programu Wychowawczego Szkoły.
  2. Programu Profilaktyki Szkoły.
 3. Opiniowanie:
  1. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,
  2. projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
  3. szkolnego zestawu podręczników i szkolnego zestawu programów nauczania,
  4. projektu organizacji pracy Szkoły,
  5. opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego i mianowanego,
  6. występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli,
  7. możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację np. organizację harcerską
 4. Gromadzenie funduszu z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i przeznaczać ich na wspieranie działalności statutowej Szkoły zgodnie z regulaminem.
 5. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej z głosem doradczym.

 

§ 4. Struktura Rady Rodziców, tryb powoływania i odwoływania jej członków, zasady działania.

 1. W każdym roku szkolny, na pierwszym zebraniu rodziców, wybierana jest Klasowa Rada Rodziców. W trybie wyborów niejawnych jeden członek Klasowej Rady Rodziców spośród rodziców uczniów uczęszczających do danego oddziału wybierany jest do Rady Rodziców Szkoły.
 2. Osoba, która uzyska największą ilość głosów i wyrazi na to zgodę, zostaje członkiem Rady Rodziców Szkoły.
 3. Pozostali członkowie Klasowej Rady Rodziców pełnią po uzgodnieniu między sobą inne funkcje wg uznania rodziców np. sekretarza, skarbnika i inne.
 4. Rada Rodziców składa się z przedstawicieli każdego oddziału Szkoły, powoływanych przez Klasową Radę Rodziców, w trybie określonym § 4.1 i 2. niniejszego regulaminu, na początku każdego roku szkolnego.
 5. Na pierwszym zebraniu ogólnym rodziców, które zwołuje Dyrektor Szkoły, wybiera się spośród przedstawicieli każdego oddziału szkoły, drogą wyborów niejawnych:
  1. przewodniczącego – osoba, która uzyska największą liczbę głosów,
  2. zastępcę przewodniczącego,
  3. Skarbnika,
  4. Sekretarza.
  5. Komisję Rewizyjną powołuje się na pierwszym zebraniu Rady Rodziców z przedstawicielami Rad Klasowych, spośród wszystkich rodziców zgłoszonych do Rad Klasowych. Członkowie Rady Rodziców nie wchodzą w skład Komisji Rewizyjnej.
 6. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok, od momentu powołania do momentu ukonstytuowania się nowej Rady Rodziców.
 7. Zebrania Rady Rodziców są zwoływane przynajmniej trzy razy w roku szkolnym. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć Dyrektor Szkoły.
 8. W sprawach szczególnej wagi, Rada Rodziców ma prawo do zwołania ogólnego zebrania rodziców.
 9. Odwołać członka Rady Rodziców można na podstawie wniosku złożonego do Rady Rodziców przez: innego członka Rady Rodziców lub Klasową Radę Rodziców. Powodem odwołania mogą być: naruszenie przepisów prawa, przepisów niniejszego regulaminu, działania na szkodę Szkoły, drastyczne naruszenie ogólnie obowiązujących norm życia społecznego, nie uczestniczenie lub bierna postawa w pracach Rady Rodziców.
 10. Odwołanie członka Rady Rodziców następuje w wyniku głosowania niejawnego na ogólnym zebraniu rodziców.
 11. Odwołanie członka Rady Rodziców jest automatyczne w momencie zakończenia edukacji  w Szkole ucznia będącego pod opieką prawną członka Rady Rodziców.
 12. Na miejsce odwołanego członka Rady Rodziców powołuje się nowego, w trybie określonym w ust.1,2 § 4 niniejszego regulaminu.
 13. Członkowie Rady Rodziców wykonują swoją pracę społecznie.

 

§ 5. Gromadzenie środków finansowych.

 1. Fundusz Rady Rodziców powstaje w wyniku corocznych dobrowolnych wpłat pieniężnych od rodziców oraz działań Rady Rodziców w celu zdobycia dodatkowych środków finansowych od innych instytucji, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych i  działań nie mających charakteru działalności gospodarczej, a przynoszących dochód.
 2. Decyzję o wysokości rocznej kwoty wpłat finansowych od rodziców oraz terminów jej regulowania, podejmują  rodzice na ogólnym zebraniu rodziców.
 3. Indywidualne wpłaty na Fundusz można dokonywać u przedstawiciela klasowej Rady Rodziców, który wpłaca środki do kasy Rady Rodziców.
 4. Środkami finansowymi dysponuje skarbnik wraz z  Radą Rodziców.
 5. Radę Rodziców reprezentują Przewodniczący i  Zastępca Przewodniczącego.
 6. Upoważnia się do składania przez Przewodniczącego lub Zastępcę Przewodniczącego podpisów w imieniu Rady Rodziców. Do składania oświadczeń woli Rady wymagane są co najmniej dwa podpisy.

 

§ 6. Wykorzystanie środków finansowych.

 1. Środki finansowe Rady Rodziców wykorzystywane są przede wszystkim do tworzenia warunków umożliwiających skuteczne funkcjonowanie i rozwój Szkoły.
 2. Środki finansowe  Rady Rodziców mogą być wykorzystane w formie bezpośredniej lub pośredniej pomocy materialnej uczniom poprzez:
  1. zakup podręczników i pomocy szkolnych,
  2. nagradzanie uczniów za osiągnięcie w konkursach, turniejach, olimpiadach, zawodach  sportowych oraz za współzawodnictwo indywidualne i klasowe,
  3. nagradzanie za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu,
  4. wspieranie imprez pozalekcyjnych organizowanych w Szkole i przez Szkołę,
  5. poniesienie wydatków poprawiających warunki i skuteczność pracy dydaktycznej oraz wychowawczo-opiekuńczej,
  6. finansowanie innych wydatków wynikających z działalności Statutowej Szkoły.
 3. Wszystkie wydatki poniesione z Funduszu Rady Rodziców rozpatrywane są na zebraniach Rady Rodziców i wymagają uzyskania większości do ich akceptacji.

 

§ 7. Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców.

 1. Uchwały podejmuje się większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu Rady Rodziców.
 2. Listy uczestników posiedzenia ustala przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane. Za protokół z posiedzenia odpowiada przewodniczący.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Zapisy niniejszego regulaminu zostały zatwierdzone na zebraniu Rady Rodziców i przedstawicieli Rad Klasowych w dniu 27 września 2013 r.
 2. Z datą obowiązywania zapisów niniejszego regulaminu tracą moc zapisy poprzedniego regulaminu Rady Rodziców.
 3. Przewodniczący Rady Rodziców jest zobowiązany, w terminie 14 dni od daty zatwierdzenia, podać niniejszy regulamin do wiadomości ogółu rodziców.