Szkoła Podstawowa w Chochołowie

im. Powstańców Chochołowskich

Projekty, programy

Losowe galerie

Dokumenty

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

          Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 dyrektora
Szkoły Podstawowej
im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

z dnia 21 grudnia 2023 r.

 

 

 

Standardy ochrony małoletnich w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich
w Chochołowie

 

Wstęp

 

Dobro i bezpieczeństwo małoletnich w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich
w Chochołowie są priorytetem wszelkich działań podejmowanych przez pracowników na rzecz małoletnich. Pracownik Szkoły traktuje każdego ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Realizując zadania Szkoły, działa w ramach obowiązującego prawa, obowiązujących w niej przepisów wewnętrznych oraz w ramach posiadanych kompetencji. Niedopuszczalne jest, by pracownik
Szkoły stosował wobec małoletniego jakiekolwiek formy przemocy.

 

Niniejszy system ochrony małoletnich przed krzywdzeniemokreślaprocedury interwencji, działania profilaktyczne, edukacyjne, zasady zapobiegania krzywdzeniu uczniów, a w sytuacji gdy
do krzywdzenia doszło – określa zasady zmniejszenia rozmiaru jego skutków poprzez prawidłową
i efektywną pomoc uczniowi oraz wskazuje odpowiedzialność osób zatrudnionych w Szkole
za bezpieczeństwo małoletnich do niej uczęszczających.

 

Niniejsze Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem zostały opublikowane na stronie internetowej Szkoły (www.spchocholow.pl). Są szeroko promowane wśród całego personelu, rodziców i małoletnich uczęszczających do Szkoły. Poszczególne grupy małoletnich są systematycznie zapoznawane z poniższymi Standardami poprzez prowadzone działania edukacyjne i informacyjne.

Czytaj więcej...

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 

 

Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

 

w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

 Podstawa prawna:

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

 

3. Rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U z 2001r. nr 61, poz. 624 z późn. zm. ).

 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017r., poz. 59) 

 

5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

7. Zarządzenie nr 16/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Czarny Dunajec z dnia 17 stycznia 2023.

 

 

Czytaj więcej...

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin opracowano w celu zapewnienia bezpiecznych warunków przebywania dzieci w szkole.

2. Regulamin reguluje zasady przyprowadzania i odbierania dzieci.

3. Ilekroć w regulaminie używa się określeń:

-  „Przyprowadzanie dzieci do szkoły” – rozumiemy przez to doprowadzenie dziecka do sali lekcyjnej;

- „Odbieranie dziecka ze szkoły” – rozumiemy przez to osobiste stawienie się rodzica lub osoby upoważnionej i zakomunikowanie chęci odebrania dziecka
ze szkoły;

4. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są rodzice/prawni opiekunowie, nauczyciele i pozostali pracownicy szkoły.

Czytaj więcej...

Regulamin organizacji zajęć w Szkole Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie od 1 września 2020 r.

 

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.     Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie, przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu:

– ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych na terenie Gminy Czarny Dunajec 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca zajęcia będą ZAWIESZONE;

– zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
– jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
– przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
– rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
– śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu:

– pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
– przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
– odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
– przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty o udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:
– dziennik elektroniczny;
– strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
– mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniono  e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

– Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
– Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa znajduje się na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

 

 

Regulamin Rady Rodziców

 Regulamin niniejszy określa organizację i działalność Rady Rodziców na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 2001r. oraz ustawy z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, Dz. U. Nr 80, Poz.542.  zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym w dniu 27 września 2013 r.

 

Czytaj więcej...